Rules and regulations - Kuchnia za ścianą

REGULAMIN KUPONÓW – ZAPROSZEŃ NA OBIAD DLA OSOBY BEZDOMNEJ

(dalej określany jako „Regulamin”)

Słownik

 • Arche Restauracje – Arche Restauracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łochowie, ul. Myśliwska 9, 07-130 Łochów, NIP: 824 000 30 54, Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000317505
 • „Strona www” sklep internetowy działający pod adresem www.kuchniazasciana.pl
 • „Kupon” –bon towarowy uprawniający do korzystania z Usług.
 • „Nabywca” – osoba, która nabywa od Arche Restauracje Kupon w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 • „Fundacje” – Fundacja Daj Herbatę, KRS: 0000573748, NIP:7010505805, REGON:362465678, Fundacja Po Drugie KRS: 0000 385 460, NIP: 9522107635, REGON: 142921276, Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Warszawa Praga
  Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, NIP: 5242725695, REGON: 001221128-00784
 • „Odbiorca” – Osoba fizyczna której przekazywany jest kupon, uprawiona do skorzystania z Usług.
 • „Usługa” – Obiad serwowany w  lokalu „Kuchnia za Ścianą” lub na wynos, składający się z dania głównego, zupy oraz kompotu. Wydawany jest w czasie wyznaczonym na kuponie.
 • „Lokal” – lokalizacja jednej restauracji „Kuchnia za Ścianą”, której adres znajduje się na Kuponie.
 1. Postanowienia ogólne
  • Arche Restauracje zobowiązuje się do przekazania Kuponu bezpośrednio jednej z Fundacji oraz do przyjmowania Kuponu do realizacji. Zakup Kuponu prezentowego może być dokonany w sklepie lub za pośrednictwem Strony www.
  • Nabywca zobowiązuje się do przekazania Arche Restauracje środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Kuponu.
  • Zakupiony Kupon nie podlega wymianie na środki pieniężne w żadnej formie i nie może zostać zwrócony do Arche Restauracje.
  • Nabywcy oraz Odbiorcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Arche Restauracje z tytułu pozyskania dostępu do Kuponu przez osoby postronne.
  • Cena nominalna Kuponu wynosi 14,99zł.
 2. Zasady korzystania
  • Nabywca otrzymuje od Arche Restauracje dokument potwierdzający przyjęcie środków na zakup Kuponu.
  • Arche Restauracje zobowiązuje się do przekazania Kuponu oraz potwierdzenia zakupu osobie upoważnionej z Fundacji na podstawie podpisanej umowy o współpracę.
  • Nabywca uprawniony jest do zakupu dowolnej ilości Kuponów. Każdy z nich zostanie przekazany odrębnemu Odbiorcy.
  • W przypadku niezrealizowania Kuponu przez Odbiorcę w wyznaczonym terminie, jego duplikat zostanie przekazany innemu Odbiorcy w kolejnym terminie.

  Wszelkie reklamacje związane zakupem Kuponu będą rozpatrywane przez Arche Restauracje w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji drogą mailową  na adres kuchniazasciana@arche.pl przez Nabywcę.

 3. Postanowienia końcowe
  • Użytkownik Kuponu poprzez nabycie Kuponu w sposób określony w Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
  • Kupon w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Kupon jest formą bonu towarowego.
  • Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.kuchniazasciana.pl