Stały klient

Chcąc wynagrodzić Twoją lojalność proponujemy Ci bezpłatną Kartę Stałego Klienta, która da Ci jeszcze więcej korzyści z odwiedzania naszych restauracji. Dzięki karcie otrzymasz rabat -30% na wszystkie dania dnia po godzinie 17.00 we wszystkich naszych lokalach.

  Regulamin
 • 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Stałego Klienta Kuchnia za Ścianą, zwanego dalej „Programem”.
 • 2. Organizatorem oraz administratorem Programu jest firma Arche Restauracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łochowie, ul. Myśliwska 9, 07-130 Łochów, NIP: 824 000 30 54, Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000317505
 • 3. Regulamin obowiązuje Uczestników oraz Organizatora od chwili ogłoszenia.
 • 4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.
 • 5. Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie.
 • 6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • 7. W celu przystąpienia do Programu, należy zgłosić się po Kartę Stałego Klienta w lokalu sieci Kuchnia za Ścianą. Warunkiem otrzymania karty jest dostarczenie osobiste do sprzedawcy 10 paragonów na kwotę minimum 10zł każdy z dowolnych lokali Kuchnia za Ścianą i wypełnienie krótkiej ankiety.
 • 8. Karta upoważnia właściciela, którego imię i nazwisko (używane wyłącznie do weryfikowania tożsamości, nie przetwarzane w żaden inny sposób przez Organizatora) figuruje na 1. stronie do 30% zniżki na wszystkie Dania Dnia po godzinie 17.00 z ograniczeniem do jednego talerza lub miseczki.
 • 9. Zniżka nie dotyczy pozostałych artykułów, w tym: Dania Deluxe, Deserów, Napojów, Towarów z części sklepowej.
 • 10. Kartą może posługiwać się wyłącznie właściciel karty. Karta ważna jest do końca miesiąca kalendarzowego widniejącego na awersie karty.
 • 11. Karty nie podpisane, lub nie posiadające autentycznej pieczątki lokalu nie będą honorowane.
 • 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu.
 • 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na fanpage'u w profilu Facebook i na stronie internetowej www.kuchniazasciana.pl.
 • 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014.121. t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).