Regulamin konkursu “Oszacuj cenę obiadu” - Kuchnia za ścianą

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu „Oszacuj cenę obiadu” dalej zwanego „Konkursem” i jest udostępniony pod adresem www.kuchniazasciana.pl/regulamin-konkursu-oszacuj-cene-obiadu/

2. Organizatorem Konkursu jest ARCHE Restauracje Sp. z o.o. z siedzibą w Łochowie przy ul. Myśliwskiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem, NIP: 824-000-30-54, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”, oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

5. Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania, a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu na podstawie przepisów zawartych w niniejszym regulaminie odpowiada Organizator.

§2 Uczestnicy oraz czas trwania

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działające za zgodą przedstawiciela ustawowego.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

3. Konkurs zaczyna się w chwili publikacji postu konkursowego na profilu https://www.facebook.com/kuchniazasciana Zgłoszenia można dodawać od momentu publikacji konkursu do czasu określonego w treści posta.

7. Konkurs odbywa się w serwisie Facebook, dostępnym pod adresem internetowym https://www.facebook.com/kuchniazasciana oraz poprzez aplikacje mobilne serwisów, dostępne w serwisach Google Play oraz AppStore.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisom.

§2 Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest określenie wartości dania prezentowanego na zamieszczonym zdjęciu

2. Każdy Uczestnik Konkursu uprawniony jest do jednego zgłoszenia konkursowego.

3. Warunkiem zakwalifikowania się do Konkursu jest opublikowanie pod postem konkursowym komentarza zawierającego kwotę (w PLN)

4. Spośród wszystkich opublikowanych zgłoszeń Organizator wybierze zgłoszenie (lub zgłoszenia – ilość podana jest w treści posta) podające wartość potrawy będącą najbliżej prawdziwej wartości.

5. Odpowiedzi będą moderowane. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.

6. W przypadku zamieszczenia kilku odpowiedzi (komentarzy) brana będzie pod uwagę wyłącznie pierwsza odpowiedź (w kolejności chronologicznej)

7. W przypadku edycji odpowiedzi (komentarza) jako zgłoszenie uznaje zostaje ostatnia odpowiedź zamieszczona w czasie trwania konkursu.

§3 Nagrody

1. Ilość osób określona w poście konkursowych, których zgłoszenia opublikowane na profilu Organizatora w serwisie Facebook zostaną wybrane otrzyma voucher zniżkowy uprawniający do zakupu obiadu za 1zł (dowolna ilość Dania Dnia mieszcząca się na w jednym pojemniku jednorazowym lub wielorazowym) w dowolnej Kuchni za Ścianą. Kupon nie uprawnia do zniżki na inne artykuły. Na kuponie umieszczona zostanie data ważności nie mniejsza niż 2 miesiące. Kupon nie obejmuje ceny opakowania na wynos.

2. Zwycięzcom przysługuje prawo do odmowy przyjęcia nagrody. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia roszczeń o prawo do nagrody na osoby trzecie.

4. Nieprzyjęta nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi Konkursu.

5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia nagrody przechodzi na Uczestnika z momentem wysyłki nagrody za pośrednictwem Poczty Polskiej.

§4 Ogłoszenie Zwycięzców oraz wydawanie nagród

1. Organizator ogłosi wyniki w serwisie Facebook, na profilu Kuchnia za Ścianą (https://www.facebook.com/kuchniazasciana). Publikacja wyników nastąpi poprzez ogłoszenie nazwy użytkownika/nazw użytkowników w komentarzu pod postem konkursowych do 48h po zakończeniu konkursu.

2. Zwycięzcy powinni skontaktować się z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Kuchnia za Ścianą w serwisie Facebook i podać dane umożliwiające przesłanie voucherów najpóźniej do trzech dni roboczych od ogłoszenia wyników.

3. Jeśli którykolwiek ze Zwycięzców nie prześle wiadomości ww. terminie nagroda nie zostanie mu przekazana.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym rozdysponowania nagród oraz publikacji wyników.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym żądania do ich poprawienia bądź aktualizacji. Korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana na adres:

ARCHE Restauracje Sp. z o.o. ul. Pileckiego 67 l. 305 02-781 Warszawa

§6 Prawa autorskie

1. Zwycięzca oświadcza, iż jest autorem zgłoszenia i nie są mu znane jakiekolwiek prawa osób trzecich, które mogłyby zostać naruszone poprzez udział w Konkursie.

§7 Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.

2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres ARCHE Restauracje Sp. z o.o. ul. Pileckiego 67 l. 305 02-781 Warszawa z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.

3. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 5 dni po ogłoszeniu wyników.

4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania.

5. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

6. Reklamacje przesłane na inny adres niż określony w pkt. 2 oraz niezawierające adresu korespondencyjnego nie będą podlegały rozpatrzeniu.