PWSBIA - Kuchnia za ścianą

Weź udział w konkursie specjalnie dla studentów PWSBiA!

1. Zrób zdjęcie kreatywnie obrazujące zdanie „Kuchnia za Ścianą to idealne miejsce na studencki obiad”
2. Prześlij je na adres kuchniazasciana@arche.pl w tytule wpisując „Konkurs PWSBiA”, a w treści podając swoje imię i nazwisko lub pseudonim.
3. Wygraj kupon na obiad za 1zł!

Na zgłoszenia czekamy do 10.06.2019. Pełną treść regulaminu znajdziesz poniżej.
Wyniki podamy na stronie www.kuchniazasciana.pl/pwsbia w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu (do 17.06.2019).

Ogłoszenie Zwycięzców

Nagrodę w konkursie – voucher zniżkowy uprawniający do zakupu obiadu za 1zł w dowolnej Kuchni za Ścianą (ważny przez 2 miesiące). Wygrywa Pani Natalia Witkowska.

Pełna treść regulaminu:

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu „Konkurs PWSBiA” dalej zwanego „Konkursem” i jest udostępniony pod adresem www.kuchniazasciana.pl/pwsbia
2. Organizatorem Konkursu jest ARCHE Restauracje Sp. z o.o. z siedzibą w Łochowie przy ul. Myśliwskiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem, NIP: 824-000-30-54, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”, oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
5. Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania, a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu na podstawie przepisów zawartych w niniejszym regulaminie odpowiada Organizator.

§2 Uczestnicy oraz czas trwania

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działające za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
3. Konkurs zaczyna się dnia 10.05.2019 i trwa do dnia 10.06.2019

§3 Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie zdjęcia kreatywnie obrazującego zdanie „Kuchnia za Ścianą to idealne miejsce na studencki obiad” na adres kuchniazasciana@arche.pl w tytule maila wpisując „Konkurs PWSBiA”, natomiast w treści podając swoje imię i nazwisko lub pseudonim.
2. Każdy Uczestnik Konkursu uprawniony jest do jednego zgłoszenia konkursowego.
3. Warunkiem zakwalifikowania się do Konkursu jest przesłanie zdjęcia na adres kuchniazasciana@arche.pl w dniach 10.05.2019 – 10.06.2019
4. Odpowiedzi będą moderowane. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.
5. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń brane będzie pod uwagę wyłącznie pierwsze zgłoszenie (w kolejności chronologicznej)

§4 Nagrody

1. 20 osób, których zgłoszenia zostaną wybrane otrzyma voucher zniżkowy uprawniający do zakupu obiadu za 1zł (dowolna ilość Dania Dnia mieszcząca się na jednym talerzu lub miseczce) w dowolnej Kuchni za Ścianą. Kupon nie uprawnia do zniżki na inne artykuły. Na kuponie umieszczona zostanie data ważności nie mniejsza niż 2 miesiące.
2. Zwycięzcom przysługuje prawo do odmowy przyjęcia nagrody. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia roszczeń o prawo do nagrody na osoby trzecie.
4. Nieprzyjęta nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi Konkursu.

§5 Ogłoszenie Zwycięzców oraz wydawanie nagród

1. Organizator ogłosi wyniki w terminie do 7 dni od zakończenia konkursu. Publikacja wyników nastąpi poprzez ogłoszenie imienia i nazwiska/pseudonimu zwycięzców na stronie www.kuchniazasciana.pl/pwsbia pod regulaminem konkursu.
2. Organizator drogą mailową poinformuje zwycięzców o wygranej w konkursie.
3. Odbiór nagród odbywał się będzie w lokalu Kuchnia za Ścianą przy ul. Kierbedzia 8 w Warszawie, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu tj. do dnia 30.06.2019.
4. Jeśli którykolwiek ze Zwycięzców nie zgłosi się ww. terminie nagroda nie zostanie mu przekazana.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym rozdysponowania nagród oraz publikacji wyników.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym żądania do ich poprawienia bądź aktualizacji. Korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana na adres:
ARCHE Restauracje Sp. z o.o. ul. Pileckiego 67 l. 305 02-781 Warszawa

§7 Prawa autorskie

1. Zwycięzca oświadcza, iż jest autorem zgłoszenia i nie są mu znane jakiekolwiek prawa osób trzecich, które mogłyby zostać naruszone poprzez udział w Konkursie. Organizatorowi przysługuje możliwość publikacji wybranych zgłoszeń z uwzględnieniem imienia i nazwiska lub pseudonimu autora.

§8 Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.
2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres ARCHE Restauracje Sp. z o.o. ul. Pileckiego 67 l. 106 02-781 Warszawa
z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.
3. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 5 dni po ogłoszeniu wyników.
4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania.
5. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
6. Reklamacje przesłane na inny adres niż określony w pkt. 2 oraz niezawierające adresu korespondencyjnego nie będą podlegały rozpatrzeniu.